Vertretungsplan für: Freitag, 08.12.2017
Kursarbeit 11 1./2. EN I 425
1./2. EN II K02
1./2. EN III 425
1./2. EN IV S305
Exkursion 11:30-14:45 07B
Preisträger der 2. Stufe der Matheolympiade:    
1. große Pause, Raum 123, Fototermin (mit Urkunde!)     
Vertretungsinformationen:
Klassen St. Fach FaN Raum Lehrer Bem.
05C 1./2. Sp (TH2)NN Ausfall
07B 1./2. Ma (315)NN Ausfall
07B 8 Ch 315 Aufgaben
07D 3./4. Ch 315 rr
08C 3./4. De Ma (429)301 üü
08D 1./2. La (301)NN Ausfall
08D 3./4. En 130 rr
10B 1./2. Fr (429)NN Ausfall
10B 7 Ku (128)NN Ausfall
A19 5./6. Fr 429 Ausfall